Sensei

Jo Mika

 

Co-Founder

Kokusai MikaBudo Kyokai

 

International Coordinator & Examiner

MaruiRyu AikiJujutsu

jo@mikabudo.org

 

 

Sensei

Johanna

 

 Co-Founder

Kokusai MikaBudo Kyokai

 

 Examiner

MaruiRyu AikiJujutsu

johanna@mikabudo.org


Contact

Sensei Jo Mika

International Coordinator

 

Bingen/Germany

mikabudo@yahoo.de